Commercial Farmers' Union of Zimbabwe

Commercial Farmers' Union of Zimbabwe

***The views expressed in the articles published on this website DO NOT necessarily express the views of the Commercial Farmers' Union.***

Mazano maererano nokurima chibage

English Version Icon

English Version IconRuzivo runodiwa pakurima

Usati watanga kurima kune zvinoda kungozivikanwa pamusoro pekurima

 1. Kurima ibhizimusi. Kurima kunofanira kukupa mari. Mari yamunotengesa zvinoshandisa pakurima sembeu, fotereza, mishonga, magetsi, mvura nekubhadhara vashandi nezvimwewo haifaniri kudarika mari yamunowana kana matengesa zvirimwa zvenyu pamwe nezvipfuwo. Munorima kuti muwane gohwo rakakura nemutengo wakaderera.
 2. Kurima kunofanira kuitwa gore rese kwete mwedzi mishanu chete. Kurima ritori basa rinoitwa nguva dzose semamwe mabasa ose.
 3. Rongai marimiro amuchaita pachine nguva uye monyatsochinjanisa mbesa dzenyu muregere kuramba muchingodzokorora mbesa imwe chete pavhu rimwechete. Muenzaniso, munda wamarima chibage kana mhunga munogona kuzourimawo soyabeans.
 4. Pane mitemo mina yakakosha yamunofanira kuchengetedza nguva dzese inoti:
  1. Itai hurungwa hwese nenguva – garai makaziva zvinoda kuitwa uye muine ruzivo maereranwa nemaitirwo azvo
  2. Nyatsoitai zvose nehunyanzvi – zvichireva izvo kuti panoda hutungamiri hwakanaka musingapedzi nguva kuti muwane gohwo guru. Musadimbudzire nyatsoitai nemazvo.
  3. Masaparadze chero chii zvacho – shandisai midziyo yenyu pamwe chete nenguva zvakachengera. Mukasazvishandisa zvakanaka zvikupedzera mari zvisinatsarukano.
  4. Iva muchengetedzi wakanaka wevhu- chengetedza munda nenharaunda zvakanaka nguva dzose.

Kurima chibage kwevarimi vaduku muZimbabwe

Kuti muwane gohwo rechibage rakakura nemari shoma munofanira kushandisa inonzi conservation agriculture yava kunzi muZimbabwe ‘Farming God’s Way’.
Zvinotarisirwa pasi pechirongwa ichi

 1. Kusadzikisa gejo- musashandisa gejo pakurima. zvichireva kuti hamuchadi mombe kana madhongi ekurimisa kuitira kuti musakanganisa chimiro chevhu renyu asi cherai makomba zvakaenderana mumunda wese.
 2. Vharai ivhu renyu kuitira kuti risarasikirwe nemvura yaro zvakanyanya uye kuti risarasikirwe nemvura inonaya. Musapise masango, musasiye ivhu rakashama asi itai uswa hwekubhemba kana kudimburira huchisara hwakavhara ivhu.
 3. Pakudyara paradzanisai mbesa dzenyu chaizvo uye zvemhando yepamusoro. Nyatsorongai munda wenyu monyatsoyera pamunochera makomba enyu moona huremu hwemunda wenyu.
 4. Dyarai mbeu nekuisa fotereza nemazvo. Musamwaye mbeu nefotereza pamusoro pevhu zvinotadzisa mbeu kusangana nevhu nemazvo uye zvinodzikisa gohwo renyu.
 5. Kurumidzai kudyara- dyarai kusvika pakati pemwedzi waMbudzi kana kuti mvura yekutanga yemwaka  ichangonaya kuitira kubuda zvakanaka kwembeu  nekushandiswa kwemvura kwakakwana.
 6. Dzurai mbesa dzisina kubuda zvakanaka kuitira kuti gohwo rikure
 7. Garai muchinyatsobvisa sora mumbesa dzenyu nokuti sora rinopedzera mbesa mvura.

Inoteera inzira inofanira kuteedzwa kana muchiita conservation agriculture pasingashandiswimagejo.

Chekutanga: rongai minda yenyu nekusiyanisa kwamuchaita zvirimwa zvenyu kana mwedzi yechando yava kusvika. Zivai makuriro emunda wamuchashandisa moziva mbeu nefotereza inodiwa. Kana muchida kuzotengesa chibage chenyu kana makohwa ivai neruzivo maererano nekwamungangochitengesera, matakuriro amuchachiita uye kuti mungachitengesa nemarii.

Chepiri: chitangai kugadzira minda yenyu muchiteedzera hurongwa hwamakaita nguva yechirimo. Moramba muchisakura sora nguva nenguva. Bvisai sora mobva mariradzika zvakaenderana pamusoro pevhu. Yerai nemazvo muchishandisa chiyereso kana kuti tumiti tuviri twakasungirirwa tambo inoratidza pachacherwa gomba rimwe nerimwe. Makomba anotarisirwa kuti aparadzane 60cm by 75cm. Sezvakapihwa pamufananidzo unotevera.

 

Maize-tips-shona-diagram

Chetatu: Isai fotereza yepasi (D) mvura isati yanaya. Shandisai bhondoro rezvinwiwa kana redoro kupima fotereza inodikanwa. Vharai fotereza netuvhu kuti isazonzvenzverana nechibage chingatsva nemushonga. Shandisai komichi yakazara yemufudzi(manyowa) wakanaka kana musingakwanisi kuwana kana kutenga fotereza.

Chechina: Dyarai mvura yekutanga ichangonaya, mosarudza mbeu inoenderana nemanairo emvura munharaunda yenyu. Shandisai mbeu inokurumidza kusvika kana muri munharaunda isingawani mvura yakawanda, mbeu inotora mwaka wakareba ngaishandiswe kunzvimbo dzinonaya mvura yakawanda uye kana muchikwanisa kudiridzira. Kana zvichibvira dirai mvura mumakomba nezvigaba kana nepombi. Dyarai mbeu nhatu mugomba rimwe nerimwe dzakanyatsoparadzana zvakanaka gomba richine hunyoro. Vharai gomba zvakaenderana nevhu rakaunganidzwa parutivi pegomba monyatsoona kuti hamuna kuvhara nemavhinga kana matombo. Edzai kudyara munda wose zuva rimwechete kuitira kuti chibage chibude zvakaenderana zvakare chigozoita dzinde rakaenderana rinobatsira kudzivirira kukura kwesora.

Chechishanu: Bvisai sora rekutanga mavhiki mairi madyara. Sakurai sora richiri diki musingaparadze ivhu. Kana chibage chava nemasvondo maviri kana matatu chabuda bvisai mbesa dzisina kusimba mumakomba muchisiya mbesa mbiri mbiri kana zvichibvira. Asi kana rimwe gomba rikangobuda mbeu imwe chete rinotevere rikabuda zvitatu musadzura zvenyu mune gomba rine zvitatu iri.

Chechitanhatu: Kana chibage chakura zvakanaka kusvika pamashizha echitatu chiisai topu.(Ammonium Nitrate). Sakurai mumunda musati maisa topu zvakare kana mapedza kuisa fotereza iyi kuitira kuti sora risadyire chibage chikafu. Shandisai bhodhoro rezvinwiwa kana redoro kupima fotereza yekushandisa pagomba rega rega. Isai fotereza pavhu nyoro zvikuru sei kana kuchangobva kunaya kana kuti kuchida kutonaya. Fotereza ngaiiswe zvinhambwe zvingangoita 5-10cm kubva pachibage kuti isaende pachibage. Kana pari pamateru isai foteresa nechekumusoro kwegomba rechibage.

Chechinomwe Kukohwa pakati pamwedzi waKurume naChikumi kunoitira kuti mudzivirire chibage chenyu kushiri. Kana mabvisa miguri yechibage siyai mashanga mumunda kuita kuti ivhu renyu riwedzere kudya kwakakwana. Gurirai sora muchangokohwa kuitira kuparadza mbeu yaro. Ibvai machera makomba  ekudyara mbesa dzinotevera pane makomba anga aine chibage. Bhinzi kana nzungu dzinoita kuteedzanisa nechibage.

To order our full handbook contact us HERE

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

New Posts: